ВУЗ ШАГ

Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

Лист-представлення методичного об’єднання

Лист - представлення

методичного об’єднання вчителів

суспільно-гуманітарного циклу

Дружелюбівської ЗШ І-ІІІ ступенів

Слова В.Сухомлинського: «Творчість, майстерність, досконалість  -  це, насамперед, наполеглива праця. Найважливіше завдання школи – розкрити творчі здібності, обдарування, таланти всіх вихованців» - залишаються актуальними і сьогодні.

Основна роль учителя сьогодні – не лише дати певну суму знань учневі, а й навчити його вчитися, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці, тобто формувати компетентності як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.

Учитель повинен бути готовим до професійних технологій, до нових технологій навчальної діяльності. Це, безумовно, інформатизація, комп’ютеризація.

На формування якісно нового педагога налаштована вся система методичної роботи нашої школи, тобто система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, школи в цілому.

Безпосередньою метою методичної роботи в Дружелюбівській школі є підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя і педагогічного колективу.

Уся методична робота у школі здійснюється через діяльність методичних об’єднань. Методичне об’єднання є найдавнішим видом викладацької співдружності.

Основною метою діяльності методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу є: залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи педагогів-предметників, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи.

Визначення змісту, форм і методів роботи методичного об’єднання залежить від конкретних умов роботи школи та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вчителів. План роботи методичного об’єднання розробляється на навчальний рік і є складовою річного плану науково-методичної роботи школи на рік.

Процес планування здійснюється на діагностичній основі шляхом проведення щорічно у квітні-травні анкетування та його ретельної обробки.

Результати анкетування дають можливість визначити проблемні, “вузькі” місця в професійній та фаховій діяльності вчителя, побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи із педагогами, обрати тематику навчально-методичної проблеми, спланувати індивідуальну роботу з кожним із педагогів.

Іншою умовою успішного планування є його здійснення за принципом “знизу доверху”, тобто обов’язковим є індивідуальний план роботи вчителя, розділи якого співпадають з відповідними розділами плану роботи методичного об’єднання. Запропоновані заходи кожним вчителем лягають в основу плану роботи методичного об’єднання. Це забезпечує реальність їхнього виконання, застерігає від формалізму в роботі.

Планування здійснюється в довільній формі, але обов’язково охоплює наступні питання: робота над методичною проблемою школи, з обдарованими учнями, молодими спеціалістами, організації позаурочної, дослідницької, пошукової роботи вчителів, їхню самоосвіту тощо.

В сучасних умовах кардинальних змін в освіті, життя вимагає вдосконалення змісту методичної роботи, вміле поєднання як традиційних, так і нетрадиційних (інноваційних) підходів до організації і проведення роботи з педагогами.

Традиційною формою роботи методичного об’єднання у школі є його засідання, періодичність проведення яких  - 4 рази на рік.

Перше засідання (серпень-вересень) проводиться у вигляді інструктивно-методичної наради щодо ознайомлення членів методичного об’єднання із основними нормативними документами, навчально-методичним забезпеченням викладання предмета і визначення основних напрямків діяльності методичного об’єднання в новому навчальному році.

На заключному (травень-червень) засіданні розглядаються підсумки роботи методичного об’єднання, заслуховуються самозвіти членів методичних об’єднань, аналізуються проблеми і окреслюються шляхи їхнього вирішення.

Інші засідання є проблемно-тематичними, що висвітлюють певні аспекти реалізації навчально-методичної проблеми, над якою працює методичне об’єднання.

Нинішній день вимагає нетрадиційних підходів до проведення засідань методичного об’єднання, тому члени методичного об’єднання проводять їх у вигляді “круглих столів”, методичних консиліумів, рингів, педагогічних вернісажів, олімпіад, ділових ігор, дебатів тощо.

Робота методичного об’єднання у школі відбувається в двох напрямах:

1. Теоретична частина - впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх технологій; обговорення питань організації та здійснення контрольних зрізів знань.

2. Практична частина - відкриті уроки, самоосвіта, творчі звіти тощо.

Реалізація запланованої роботи методоб'єдання відбувається через усі вищезазначені форми, провідними з яких є:

        Проведення відкритих  уроків;

        Взаємовідвідування та взаємообговорення уроків;

        Уроки-семінари;

        Презентації творчих доробок;

        Круглий стіл «Науково-дослідницькі роботи»;

        Тренінг «Творчий потенціал вчителя»;

        Обмін передовим педагогічним досвідом.

       Участь в постійнодіючій методичній виставці «Урок ХХІ століття».

Вся робота методоб'єднань пронизана практичною направленістю. Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими працюють протягом навчального року педагоги. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології учня, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний вчитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів. Всі ці аспекти враховані під час складання плану роботи методоб’єднання на рік. План роботи методоб'єднання змістовний, конкретний, який відповідає сучасним вимогам.

Впорядкування матеріалів роботи методичного об’єднання здійснюється у методичному портфоліо, яке включає:

– чітке формулювання проблеми, над якою працює методичне об’єднання;

– паспорт методичного об’єднання;

– план роботи методичного об’єднання;

– матеріали засідань методичного об’єднання;

– матеріали позаурочних заходів: предметних тижнів (копії графіків проведення предметних тижнів, звіти проведення предметного тижня, план заходів), тощо;

– матеріали роботи з молодими викладачами: планування заходів наставників щодо роботи з молодими колегами, щоденники взаємовідвідувань уроків;

– аналітичний звіт про роботу методичного об’єднання, самозвіти членів методичного об’єднання за навчальний рік.

Крім спланованої методичної роботи на рік, у голови методоб'єднання в папці міститься така інформація:

*  відомості про педагогів методоб'єднання;

*  курсова перепідготовка членів МО;

*  декада педагогічної майстерності;

*  взаємовідвідування уроків;

*  вивчення, втілення передового педагогічного досвіду;

*  організація позаурочної форми роботи:

-   організація гуртків;

-   олімпіади ;

-    предметні  тижні.

*  протоколи засідань;

*  виступи педагогів на засіданнях методоб'єднань.

Особливе місце в  роботі методичного об’єднань займає взаємовідвідування уроків, що є не тільки школою обміну досвіду з методики викладання в цілому, а й одним із практичних шляхів установлення міжпредметних зв'язків. Кожен урок аналізується, дається оцінка ефективності методів та прийомів роботи, які були застосовані на уроці.

Таким чином, удосконалення та осучаснення змісту методичної роботи ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу допомагає уникнути формалізму в роботі з педагогами, забезпечує творчу ініціативу вчителя, удосконалює його професійну та фахову майстерність.

Нравится